O súboroch cookies

Čo sú cookies?

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Miroslav Šimo – NICOL zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava pod číslom 104-10233 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  Miroslav Šimo
  adresa: Plachého 7, 841 02 Bratislava
  e-mail: nicolrolety@gmail.com
  telefónne číslo: 0905 484 224

 3. Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo prostredníctvom iných faktorov špecifikujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

  Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej požiadavky:
 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Poštová adresa
 • Telefónne číslo

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na spracovanie požiadaviek a sprostredkovanie služieb.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  – plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  – splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
  – oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  – Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke služby.
  
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  – vybavenie Vašej požiadavky; pri vypísaní online požiadavky sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie požiadavky (meno a priezvisko, kontakt),
  – plnenie právnych povinností voči štátu,
  – zasielanie obchodných oznámení a tvorba ďalších marketingových aktivít.
  
 3. Zo strany správcu môže dochádzať k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  – po dobu nevyhnutnú na spracovanie požiadavky a vykonanie služby (po dobu 15 rokov od poskytnutia služby).
  – po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov alebo ešte pred uplynutím doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  – podieľajúce sa na dodanie služby,
  – zaisťujúce marketingové služby.

VI. Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  – poskytovateľ pluginu SuperForms,
  – prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarov služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe správca nepoužíva.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  – právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  – právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  – právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  – právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  – právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR a
  – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním požiadavky z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021.

Call Now Button